شهر تاريخی حریره

بقاياي شهر حريره در طول ساختمانهاي بندرگاه  قابل مشاهده است. بر اساس نظر سازمان ميراث فرهنگی ، شهر باستانی حريره هشتصد سال پيشينه دارد. گستره پستي و بلندي‌ها و ويرانه هاي شهر باستانی حريره حدود صدو بيست هكتار وسعت دارد و روزگاري شهري بزرگ و آباد در منطقه به حساب ميايد . دوران رونق شهر حريره کيش از سال ۳۶۷ تا ۹۱۲ هجري قمري بوده‌است. آن چه امروز از اين شهر بر جاي مانده حجمي از معماري شهري است. اما كمتر و به ندرت تاق‌ها و پوشش‌ها و سقف‌هاي سالمی بر جاي مانده است جز در پاره‌اي موارد كه پوشش‌هاي تاقی شكل سنگی از گزند تخريب در امان مانده‌اند.